Nadrzędne zadanie
Rozwiązywanie problemu zużytych opon, poprzez organizowanie ich odbioru od punktów wymiany i warsztatów samochodowych oraz poddanie ich procesom odzysku i recyklingu.
o-nas
Obecnie Spółka jest największą organizacją w Polsce, zajmującą się odzyskiem zużytych opon. Zasięg działania Spółki pokrywa terytorium całego kraju.
 
nasza działalność
nasza działaność
Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. w imieniu przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek nowe opony wypełnia obowiązki wynikające z ustawy z dn. 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
Ustawa nakłada m.in. na producentów i importerów opon konieczność zebrania na terenie kraju i poddania odzyskowi masy odpadów po oponach nie mniejszej niż 75% tonażu opon wprowadzonych przez nich na rynek w poprzednim roku kalendarzowym.
kompleksowy proces logistyczny
nasza działaność
nieodpłatny odbiór
segregowanie według typów
segregowanie według typów
transport
transport do punktów, które poddają je odzyskowi
Odzysk i recykling
CUO na stałe współpracuje z większością firm recyklingowych i punktów odzysków w Polsce. Dzięki współpracy z najlepszymi wiemy, że zebrane przez nas opony są utylizowane z poszanowaniem środowiska naturalnego i z pożytkiem dla gospodarki.
Odzysk i recykling
Działalność edukacyjna
Działalność edukacyjna
Działalność edukacyjna
W ramach swojej działalności Centrum Utylizacji Opon inicjuje także programy edukacyjne, które mają zwrócić uwagę społeczeństwa, a przede wszystkim młodzieży, na problematykę utylizacji odpadów, jakimi są wyeksploatowane opony. Przykładem jest zrealizowany w 2009 roku program edukacyjny Gumowy Surowiec.
Współpraca międzynarodowa
Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. jest członkiem ETRMA, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Wyrobów Gumowych.
European Tyre & Rubber
Ta międzynarodowa organizacja zrzesza największych na świecie producentów wyrobów z gumy (w tym producentów opon), a także spółki i organizacje, które pełnią w Unii Europejskiej strategiczną funkcję w procesie odzysku surowców wykorzystanych do produkcji wyrobów gumowych.
Firmy europejskie zajmujące się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon zrzeszone w ETRMA:
Mapa europy
Belgia | Czechy | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Norwegia | Portugalia | Rumunia| Słowacja | Szwecja | Turcja | Węgry | Włochy
 
Kodeks Etyczny CUO
Niniejszy Kodeks Etyczny został wprowadzony w życie w przekonaniu, że określone w nim wartości i zasady postępowania stanowią niezbędne podstawy funkcjonowania odpowiedzialnego i godnego zaufania przedsiębiorstwa.
arrow-down
arrow-down
Zbiórka
Organizujemy ogólnokrajową zbiórkę zużytych opon
arrow-down
zagospodarowanie
Zapewniamy faktyczne zagospodarowanie całej masy odpadów po oponach
Pomagamy:
firma
firmom
samorząd
jednostkom samorządowym
osoba fizyczna
osobom fizycznym
legalne i proste pozbyć się kłopotliwego dla nich odpadu
recyklingu
punktom odzysku i recyklingu
w dostępie do wartościowego dla nich surowca do produkcji
edukacja
Ponadto prowadzimy aktywne działania edukacyjne, mające na celu popularyzowanie odpowiedzialnych postaw ekologicznych i informowanie o korzyściach płynących z utylizacji opon.
Pragniemy być w gronie najbardziej cenionych, szanowanych i godnych zaufania organizacji odzysku w Polsce, liderem rynkowym kreującym nową, lepszą dla wszystkich ludzi przyszłość.
wizja
praworządność
Praworządność
Ptrzestrzegamy przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie.
profesjonalizm
Profesjonalizm i odpowiedzialność
Budujemy trwałe i uczciwe relacje ze wszystkimi partnerami biznesowymi.
wyniki
Jakość i wyniki pracy
Nieustannie dążymy do osiągania najlepszych wyników przy możliwie najniższych kosztach.
innowacyjność
Innowacyjność i ochrona środowiska
Wspieramy technologie i procesy ograniczające szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne.
edukacja
Edukacja
Aktywnie prowadzimy działalność edukacyjną kształtującą właściwe postawy pro-środowiskowe w społeczeństwie.
informacja
Do wszystkich podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracujemy podchodzimy z szacunkiem i traktujemy ich jak równoprawnych partnerów w biznesie.
informacja
W celu zapewnienia transparentności i wiarygodności naszych działań zawsze stosujemy zasadę udziału co najmniej 2 przedstawicieli CUO w podejmowanych rozmowach, negocjacjach, kontrolach, a także działaniach związanych z organizowanymi przetargami i konkursami.
zasady wewnętrzne w pracy
Wewnętrzny System Kontroli
Wewnętrzny System Kontroli
Pokaż szczegóły
Wewnętrzny System Kontroli – we wszystkich aspektach działania CUO, na wszystkich jego szczeblach stosujemy zasadę wewnętrznej kontroli i nadzoru. Umowy z partnerami biznesowymi, dokumenty finansowe, dokonywanie płatności, realizacja zbiórki i dostawy opon, organizowane przez CUO przetargi i konkursy zawsze podlegają nadzorowi, kontroli i co najmniej 2 stopniowej weryfikacji. W przypadkach najistotniejszych dla Spółki decyzji propozycje działań i projekty dokumentów strategicznych przedstawiane są zawsze Radzie Nadzorczej CUO do akceptacji.
Relacje spółki
Relacje Spółki z pracownikami
Pokaż szczegóły
Dobre relacje z pracownikami zbudowane na wzajemnym szacunku i poszanowaniu godności są podstawową wartością CUO. Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne i przyjazne środowisko pracy. Żaden obecny pracownik, ani ubiegający się o pracę nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, stan cywilny, rasę, narodowość, wiek, religię czy orientację seksualną. O wyborze, rozwoju zawodowym i awansie pracowników decydują wyłącznie kryteria odnoszące się do wykonywanych przez nich czynności.
Alternate Text Niniejszy Kodeks zostaje wprowadzony w celu kształtowania w Spółce i jej otoczeniu biznesowym właściwej kultury pracy oraz promowanie etycznych postaw pracowników Spółki przy wykonywaniu obowiązków.
Alternate Text Każdy pracownik CUO zobowiązany jest do zapoznania się z normami postępowania określonymi w niniejszym Kodeksie Etycznym i do ich przestrzegania przy wykonywaniu obowiązków.
Alternate Text Oczekujemy także, że partnerzy biznesowi Spółki, a w szczególności współtworzące system zbiórki i utylizacji opon CUO Punkty Odzysku oraz Operatorzy Logistyczni zapewnią w swoich działaniach przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Kodeksie Etycznym.
Alternate Text Deklarujemy, że będziemy monitorować i oceniać przestrzeganie standardów określonych w Kodeksie, a w miarę potrzeb udoskonalać go dostosowując do zmieniającej się sytuacji w Spółce i jej otoczeniu.
Zarząd Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.
Wprowadzenie i przestrzeganie kodeksu
Powołanie Spółki
Działamy od 2002 roku
Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. została powołana do życia w 2002 r. przez największych działających w Polsce producentów opon. Firmy te pełnią jednocześnie funkcję udziałowców w spółce:
Bridgestone Continental Debica Goodyear Michelin Pirelli
Relacje inwestorskie
Relacje inwestorskie
  1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 19.06.2023
  2. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 30.08.2022
  1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 19.06.2023
  2. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 30.08.2022