REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CUO CONNECT
 
    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej CUO ), za pośrednictwem serwisu internetowego utylizacjaopon.pl w ramach modułu CUO CONNECT (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym CUO CONNECT”).
§ 1 Definicje
  1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Usługodawcę lub Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Usługodawcy lub Użytkownika w Serwisie Internetowym.
  3. Konto Usługodawcy lub Użytkownika- oznacza indywidualny dla każdego Usługodawcy i Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez CUO, po dokonaniu przez Usługodawcę lub Użytkownika Rejestracji.
  4. Opona - oznacza odpad poużytkowy powstały z opon:
  • pneumatycznych z gumy, nowych, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych, zgodnie z wykazem Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług określoną symbolem 22.11.11.0. (Opona osobowa),
  • pneumatycznych z gumy, nowych, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach, zgodnie z wykazem Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług określoną symbolem 22.11.12.0. (Opona motocyklowa),
  • pneumatycznych z gumy, nowych, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i statkach powietrznych, zgodnie z wykazem Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług określoną symbolem 22.11.13.0. (Opona ciężarowa),
  • pneumatycznych z gumy, nowych, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy, zgodnie z wykazem Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług określoną symbolem 22.11.14.0. (Opona wolnobieżna).
  5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego CUO CONNECT.
  6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Usługodawcę i Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
  7. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi CUO prowadzi Serwis Internetowy CUO CONNECT, działające w domenie utylizacjaopon.pl
  8. Usługa Odbioru Opon - oznacza odebranie przez Usługodawcę od Użytkownika wskazanej ilości Opon uzgodnionej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu CUO CONNECT.
  9. Usługodawca – oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zbierania Opon.
  10. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca), jak również podmiot lub jednostkę sektora publicznego, korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego CUO CONNECT, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego CUO CONNECT
  1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego CUO CONNECT, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do CUO, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. CUO dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego CUO CONNECT było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
  3. CUO stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu CUO CONNECT zapisywane są przez serwer CUO na urządzeniu końcowym Usługodawcy lub Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu CUO CONNECT na urządzeniach końcowych Usługodawców i Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Usługodawcy i Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Usługodawców i Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Usługodawca i Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. CUO wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu CUO CONNECT.
  4. W celu założenia Konta Usługodawcy lub Użytkownika w Serwisie Internetowym CUO CONNECT konieczne jest posiadanie przez Usługodawcę i Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługodawcę i Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę i Użytkownika Serwisu Internetowego CUO CONNECT, Strony Internetowej Serwisu CUO CONNECT lub usług świadczonych przez CUO, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy CUO.
  6. CUO oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługodawców i Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługodawcy i Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. CUO nigdy nie zwraca się do Usługodawcy i Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  7. Usługodawca i Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego CUO CONNECT wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego CUO CONNECT w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes CUO.
§ 3 Rejestracja
  1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Usługodawca i Użytkownik obowiązani są dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
  2. W celu Rejestracji, Usługodawca i Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez CUO na Stronie Internetowej CUO CONNECT i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do CUO poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Usługodawca i Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
  3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Usługodawca i Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Usługodawca i Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Usługodawcy lub Użytkownika. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na Stronę Internetową Serwisu CUO CONNECT, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Usługodawcy lub Użytkownika, zaś Usługodawca lub Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Usługodawcy lub Użytkownika.
§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. CUO świadczy na rzecz Usługodawców i Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Prowadzenie Konta Usługodawcy i Użytkownika
  3. Udostępnianie Usługodawcom i Użytkownikom Serwisu Internetowego CUO CONNECT w celu składania i przyjmowania ofert odpłatnego odbioru Opon.
  2. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. CUO zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Usługodawców i Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu CUO CONNECT wiadomości do CUO. W celu skorzystania z usługi Usługodawca i Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu CUO CONNECT i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do CUO poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
  5. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do CUO.
  6. Usługa Prowadzenie Konta Usługodawcy lub Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i polega na umożliwieniu Usługodawcy i Użytkownikowi przez CUO korzystania z Konta Usługodawcy lub Użytkownika.
  7. Usługodawca i Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić CUO żądanie usunięcia Konta Usługodawcy lub Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do CUO, Konto Usługodawcy lub Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych.
  8. CUO jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Usługodawcy lub Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Usługodawcę lub Użytkownika na szkodę CUO lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Usługodawcy lub Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Usługodawcę lub Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Usługodawcy lub Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Usługodawcy lub Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. CUO drogą elektroniczną zawiadamia Usługodawcę lub Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Usługodawcy lub Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Usługodawcę lub Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
§ 5 Ustalenie warunków wykonania odpłatnej Usługi Odbioru Opon
  1. Użytkownik po wcześniejszej Rejestracji Konta Użytkownika może za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu CUO CONNECT złożyć zamówienie na wykonanie Usługi Odbioru Opon.
  2. W celu zawarcia umowy na wykonanie Usługi Odbioru Opon, Użytkownik wypełnia formularz zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, w którym określa ilość Opon jakie chciałby przekazać do utylizacji oraz wskazuje ilość Opon poszczególnych rodzajów. Dodatkowo Użytkownik wskazuje adres miejsca odbioru Opon.
  3. Użytkownik składa formularz zamówienia w serwisie CUO CONNECT, za pośrednictwem dedykowanego przycisku „DODAJ OGŁOSZENIE”.
  4. Usługodawca po wcześniejszej Rejestracji Konta Usługodawcy może zaoferować Użytkownikowi wykonanie Usługi Odbioru Opon, wskazując cenę za usługę i termin odbioru.
  5. Okres związania ofertą wynosi 5 dni roboczych.
  6. W terminie związania ofertą Użytkownik może potwierdzić przyjęcie oferty, za pośrednictwem dedykowanego przycisku „AKCEPTUJ”.
  7. Cenę oraz inne warunki wykonania Usługi Odbioru Opon ustalają Usługodawca z Użytkownikiem, bez udziału CUO.
  8. CUO nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi przez Usługodawcę i nie udziela żadnej gwarancji zapłaty przez Użytkownika .za wykonaną usługę.
§ 6 Reklamacje
  1. Usługodawca i Użytkownik mogą zgłosić CUO reklamacje w związku z działaniem Serwisu CUO CONNECT. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres poczty elektronicznej CUO. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis zaistniałego problemu. CUO niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w sposób, w jaki została złożona reklamacja.
  2. Reklamacje na wykonaną Usługę Odbioru Opon rozpatrywane są przez Usługodawcę, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
§ 7 Ochrona danych osobowych
  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§ 8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu CUO CONNECT.
  2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  3. Sądem właściwym do rozstrzygania powstałych sporów, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby CUO.
  4. CUO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. CUO poinformuje Usługodawców i Użytkowników na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Usługodawca lub Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie CUO i zażądać usunięcia swojego Konta Usługodawcy lub Konta Użytkownika.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024r.