REGULAMIN PROGRAMU CERTYFIKUJĄCEGO eCUO
z dnia 01.10.2023 r.
    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady Programu Certyfikującego dla podmiotów biznesowych pn. „Program Certyfikujący eCUO” , organizowanego przez Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu utylizacjaopon.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową Serwisu”).
§ 1 Definicje
  1. Program Certyfikujący eCUO - oznacza program marketingowy, potwierdzający rzetelność Podmiotów korzystających z eCUO w realizacji procesu prawidłowego przekazywania zużytych opon do systemu ich przetwarzania i recyklingu.
  2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Programu Certyfikującego eCUO.
  3. Strona Internetowa Serwisu- oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie utylizacjaopon.pl.
  4. Organizator - oznacza Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 14 B, NIP: 1132383671, REGON: 015228384, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133353, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 1.008.000 złotych; e-mail: utylizacja@utylizacjaopon.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
  5. Użytkownik zwany także Podmiotem- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (przedsiębiorca), jak również podmiot lub jednostkę sektora publicznego, korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Organizatora.
  6. Ankieta programu certyfikującego eCUO - ankieta w wersji on-line weryfikująca spełnienie warunków Użytkownika do otrzymania certyfikatu Programu Certyfikującego eCUO, dostępna na Stronie Internetowej Serwisu.
  7. Certyfikat Programu Certyfikującego eCUO - certyfikat potwierdzający spełnienie warunków Programu Certyfikującego eCUO, wydawany Użytkownikom przez Organizatora w formie elektronicznej.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa Użytkowników w Programie Certyfikującym eCUO.
  2. Program Certyfikujący eCUO dostępny jest dla wszystkich Użytkowników eCUO na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Program Certyfikujący eCUO realizowany jest od dnia 01.10.2023 do 30.11.2023 r.
§ 3 Warunki uczestnictwa w Programie Certyfikującym eCUO
  1. W Programie Certyfikującym eCUO uczestniczyć może każdy Użytkownik eCUO.
§ 4 Cel Programu Certyfikującego eCUO elektroniczną
  1. 1. Celem Programu Certyfikującego eCUO jest wyłonienie z grupy wszystkich Podmiotów korzystających z eCUO tych Użytkowników, którzy w prawidłowy sposób postępują ze zużytymi oponami, spełniając poniższe warunki:
  a) Użytkownik jest aktywnym podmiotem zarejestrowanym w eCUO,
  b) Użytkownik przekazuje zużyte opony do systemu CUO,
  c) Użytkownik realizuje przynajmniej jedną z poniższych aktywności edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska w zakresie prawidłowego przekazywania zużytych opon do przetwarzania i recyklingu:
  1. posiada materiały informacyjne dla Klientów,
  2. posiada informację na stronie www i/lub social mediach,
  3. prowadzi szkolenia personelu w zakresie recyklingu zużytych opon.
§ 5 Zasady przyznania Certyfikatu Programu Certyfikującego eCUO
  1. Użytkownik wypełnia Ankietę Programu Certyfikującego eCUO dostępną na Stronie Internetowej Serwisu w terminie od 01 października do 30 listopada 2023 r.
  2. Po wypełnieniu Ankiety Użytkownik otrzyma w przeciągu 48 godzin od wypełnienia Ankiety wiadomość w formie elektronicznej na e-mail z potwierdzeniem spełnienia bądź nie spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania Certyfikatu Programu Certyfikującego eCUO.
  3. W przypadku pozytywnej oceny i tym samym spełnienia warunków, Użytkownik otrzymuje Certyfikat Programu Certyfikującego eCUO, w formie elektronicznej, na e-mail podany w serwisie eCUO, w terminie 14 dni od otrzymania informacji potwierdzającej spełnienie warunków przyznania Certyfikatu.
§ 6 Ważność Certyfikatu Programu Certyfikującego eCUO
  1. Certyfikat Programu Certyfikującego eCUO ważny jest 24 miesiące od daty jego wydania.
§ 7 Reklamacje
  1. Użytkownik może zgłosić Organizatorowi reklamacje w związku z nie przyznaniem Certyfikatu Programu Certyfikującego eCUO. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora utylizacja@utylizacjaopon.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w sposób, w jaki Użytkownik złożył reklamację.
§ 8 Ochrona danych osobowych
  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności, dostępnej na Stronie Internetowej Serwisu.
§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
  2. Sądem właściwym do rozstrzygania powstałych sporów, będzie sąd powszechny dla siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2023 r.