RELACJE INWESTORSKIE

 

 

 

 

Warszawa, 04.01.2021 r.

 

CUO/1/01/2021

 

WEZWANIE NR 5

 

Działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywam akcjonariuszy do złożenia w siedzibie Spółki Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku posiadanych przez Państwa odcinków zbiorowych akcji Spółki, celem dokonania ich dematerializacji.

 

Proszę o dokonanie powyższej czynności w terminie 14-tu dnia od daty doręczenia niniejszego wezwania.

 

Przekazanie Spółce zbiorowych akcji dokonane zostanie za pisemnym pokwitowaniem.

 

Z poważaniem

Michał Jasiewicz

Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 17.12.2020 r.

 

CUO/2020/12/2020
 

WEZWANIE NR 4

 

Działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywam akcjonariuszy do złożenia w siedzibie Spółki Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku posiadanych przez Państwa odcinków zbiorowych akcji Spółki, celem dokonania ich dematerializacji.

 

Proszę o dokonanie powyższej czynności w terminie 14-tu dnia od daty doręczenia niniejszego wezwania.

 

Przekazanie Spółce zbiorowych akcji dokonane zostanie za pisemnym pokwitowaniem.

 

Z poważaniem         

Michał Jasiewicz         

Prezes Zarządu         

 

 

 

 

 

  Warszawa,   02.12.2020 r.

 

CUO/202 /12/2020

 

 

 

 

 

WEZWANIE NR 3

 

 

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywam akcjonariuszy do złożenia w siedzibie Spółki Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku posiadanych przez Państwa odcinków zbiorowych akcji Spółki, celem dokonania ich dematerializacji.

 

Proszę o dokonanie powyższej czynności w terminie 14-tu dni od daty doręczenia niniejszego wezwania.

 

Przekazanie Spółce odcinków zbiorowych akcji dokonane zostanie za pisemnym pokwitowaniem.

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                   Z poważaniem

 

                                                                                                                                                                                  Michał Jasiewicz                                                

                                                                                                                                                                                  Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 01 .09.2020 r.

 

 

CUO/282/09/2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd „Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.” ( w dalszej części zwana Spółką) z siedzibą w Warszawie” – działając na podstawie art.399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki – niniejszym zwołuje na dzień 16.09.2020 r. na godzinę 12.00 w  siedzibie Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. znajdującej się przy ul. Postępu 14 B w Warszawie (IV piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powzięcie Uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
 7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.