Relacje inwestorskie

29.06.2020

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI

 


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2020 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CUO S.A.

CUO/171/06/2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 

Szanowni Państwo,

Zarząd „Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.” (w dalszej części zwana Spółką) z siedzibą w Warszawie” – działając na podstawie art.399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki – niniejszym zwołuje na dzień 25.06.2020 r. na godzinę 12.00 w  siedzibie Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. znajdującej się przy ul. Postępu 14 B w Warszawie (IV piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powzięcie Uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
 7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przekazujemy następujące dokumenty:

 • Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2019,
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
 • Opinię Audytora,
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019,
 • Komplet projektów uchwał ZWZA rekomendowanych przez Radę Nadzorczą.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

 Z poważaniem,

 

Michał Jasiewicz

Prezes Zarządu CUO OO S.A.

 

 

Warszawa,   01.06.2020 r.

CUO/   172 /06/2020

 

WEZWANIE NR 1

 

 

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywamy akcjonariuszy do złożenia w siedzibie Spółki Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku posiadanych przez Państwa odcinków zbiorowych akcji Spółki, celem dokonania ich dematerializacji.

Proszę o dokonanie powyższej czynności w terminie 14-tu dni od daty doręczenia niniejszego wezwania.

Przekazanie Spółce odcinków zbiorowych akcji dokonane zostanie za pisemnym pokwitowaniem.

 

                                                                                               

           Z poważaniem,

 

           Michał Jasiewicz

               Prezes Zarządu CUO OO S.A.