Przejmowanie i rozliczanie obowiązków przedsiębiorców wprowadzających nowe opony na polski rynek


Każdy przedsiębiorca wprowadzający opony nowe i używane na polski rynek jest zobowiązany zgodnie z prawem do zapewnienia zbiórki i zagospodarowania określonego tonażu odpadów po oponach. Obowiązki te reguluje „Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1413, z 2015 r. poz. 933).

Przedsiębiorca może te obowiązki wykonywać sam lub powierzyć je do wykonania i rozliczenia organizacji odzysku takiej jak Centrum Utylizacji Opon.