Nasza działalność


Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. w imieniu przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek nowe opony wypełnia obowiązki wynikające z ustawy z dn. 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Ustawa nakłada m.in. na producentów i importerów opon konieczność zebrania na terenie kraju i poddania odzyskowi masy odpadów po oponach nie mniejszej niż 75% tonażu opon wprowadzonych przez nich na rynek w poprzednim roku kalendarzowym.

CUO zajmuje się kompleksowo całym procesem logistycznym, poczynając od nieodpłatnego odbioru zużytych opon od wszystkich podmiotów wskazanych przez klientów CUO jako uprawnione, poprzez segregowanie według typów po transport do punktów, które poddają je odzyskowi (np. energetycznemu) lub recyklingowi materiałowemu.

Jednocześnie spółka ułatwia wypełnianie przez przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska. Między innymi dzięki działalności Centrum Utylizacji Opon w ciągu kilku lat praktycznie zlikwidowany został problem powstawania dzikich wysypisk zużytych opon oraz ich nielegalnych składowisk.

Odzysk i recykling


Odbieramy zużyte opony naszym transportem bezpośrednio z punktów wskazanych przez Zamawiającego i przewozimy je na place składowe naszych operatorów logistycznych, gdzie są segregowane według typów a następnie przewożone do punktów odzysku.

CUO na stałe współpracuje z większością cementowni i firm recyklingowych w Polsce. Dzięki współpracy z najlepszymi wiemy, że zebrane przez nas opony są utylizowane z poszanowaniem środowiska naturalnego i z pożytkiem dla gospodarki.

Działalność edukacyjna


W ramach swojej działalności Centrum Utylizacji Opon inicjuje także programy edukacyjne, które mają zwrócić uwagę społeczeństwa, a przede wszystkim młodzieży, na problematykę utylizacji odpadów, jakimi sąa wyeksploatowane opony.

Przykładem jest realizowany od roku 2009 program edukacyjny Gumowy Surowiec.

Współpraca międzynarodowa


Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. jest członkiem ETRMA, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Wyrobów Gumowych. Ta międzynarodowa organizacja zrzesza największych na świecie producentów wyrobów z gumy (w tym producentów opon), a także spółki i organizacje, które pełnią w Unii Europejskiej strategiczną funkcję w procesie odzysku surowców wykorzystanych do produkcji wyrobów gumowych.

ETRMA prowadzi szereg badań poświęconych skali produkcji, zapotrzebowaniu rynków na gumy syntetyczne i naturalne, a także procesom odzysku i recyklingu w tym sektorze.

Firmy europejskie zajmujące się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon zrzeszone w ETRMA:

 
 

Belgia | Czechy | Estonia | Finlandia | Francja | Grecja | Hiszpania | Holandia | Norwegia | Portugalia | Rumunia | Słowacja | Szwecja | Turcja | Węgry | Włochy